CILJI PROJEKTA

CILJI PROJEKTA

Sestava raziskovalne skupine, zlasti njen interdisciplinarni značaj, zagotavlja obstoj potrebnega know-how za uspešno izvajanje in zaključek projekta. Dvojna, tj. teoretična in aplikativna, zasnova raziskave ponuja mehanizem reflektivnega ekvilibrija, ki bo omogočil doseganje rezultatov projekta z nenehno oscilacijo med teorijo in praktičnimi izzivi. V skladu s predvidenim trajanjem projekta v obsegu 36 mesecev bo ta, sledeč zgoraj prikazani metodološki zasnovi, razdeljen v tri faze.

1 FAZA

FAZA

REZULTATI

CILJI

ČASOVNICA

F1: Zemljevid vizij EU ter spremljajočih teorij

R1: Krstna delavnica s člani mednarodnega Akademskega sveta
R2: Ustanovitev Mreže EU ustavnih strokovnjakov
R3: (Osnutek) članka o genealogiji EU integracije ter njeni prihodnosti
R4: Akademski forum za javno obeležitev začetka projekta.
R5: Prva letna mednarodna konferenca

C1: Osvetlitev teoretične zaslombe, iz katere se napajajo različni pristopi k vprašanju namena in cilja EU ter njenih modalitet v prihodnosti
C2: Preveritev hipoteze št. 1

M1–M9

PRVA FAZA bo trajala od 0 – 9 mesecev in obsega izdelavo ‘zemljevida’ konceptualne vsebine in meja treh vizij EU ter njihovih teorij evropske integracije. Bistveni cilje te faze je osvetliti temeljne teorije, ki trenutno podčrtujejo (politične) razprave v EU v zvezi z vprašanjem namenov in ciljev EU ter različnih modalitet njenega obstoja v prihodnosti. V praksi bo to pomenilo preverjanje prve hipoteze. V tej fazi se načrtuje vsaj pet konkretnih raziskovalnih dosežkov: vzpostavitev Sveta modrecev ter krstna delavnica projekta; oblikovanje Mednarodnega akademskega svetovalnega odbora; organizacija akademskega foruma za predstavitev začetka projekta širši javnosti; končni osnutek članka na temu teoretične genealogije evropske integracije ter njene prihodnosti; organizacija prve od treh letnih mednarodnih konferenc.

2 FAZA

FAZA

REZULTATI

CILJI

ČASOVNICA

S2: Evaluacija in normativna konceptualizacija

R6: Organizacija dveh akademskih forumov
R7: Znanstveni članek v domači in tuji reviji
R8: Predstavitev raziskovalnih ugotovitev na mednarodnih konferencah, v medijih ter na raziskovalnih obiskih v tujini.
R9: Druga letna mednarodna konferenca.

C3: Kritično oceniti in izbrati izmed konkurenčnih teorij najboljšo v smislu njene opisne pravilnosti, razlagalne prepričljivosti ter normativne privlačnosti
C4: Preveritev hipoteze št. 2

M10–M21

DRUGA FAZA bo trajala od 10. – 21. meseca in se bo osredotočila na evalvacijo tako predstavljenih teorij in vizij EU v luči praktičnih izzivov, s katerimi je EU soočena. Ta faza bo zajemala tudi natančno opredelitev reformne vizije EU, umeščene v pluralistični teoretični okvir. Tako bo posvečena drugemu delu teoretične dimenzije projekta, v obsegu katerega bo preverjana druga hipoteza. Tudi v tej fazi je predvideno več konkretnih raziskovalnih dosežkov: organizacija dveh akademskih forumov za predstavitev poteka raziskave strokovni in laični zainteresirani javnosti; objava dveh člankov v vodilni slovenski in mednarodni reviji; poudarek bo tudi na zbiranju informacij in razširjanju projektnih ugotovitev na mednarodnih akademskih konferencah, v nacionalnih ter mednarodnih medijih, kakor tudi v okviru raziskovalnih obiskov na tujih univerzah; prav tako bo organizirana druga letna mednarodna konferenca.

3 FAZA

FAZA

REZULTATI

CILJI

ČASOVNICA

S3: Razvoj novega ustavnega ustroja EU

R10: Organizacija dveh akademskih forumov
R11: Vsaj 5 znanstvenih člankov v vodilnih publikacijah
R12: Predstavitev raziskovalnih ugotovitev na mednarodnih konferencah, v medijih ter na raziskovalnih obiskih v tujini
R13: Osnutek uredniške znanstvene monografije za izdajo pri ugledni tuji založbi
R14: Zaključna letna mednarodna konferenca

C5: Razviti nov ustavni ustroj EU, s katerim bi lahko odgovorili na poglavitne izzive ustavnosti, ekonomije, varnosti in obrambe ter etične izzive za EU.

M22–M36

Faza 3 bo, slednjič, potekala med meseci 22 in 36. V njej se bo odvil drugi, tj. aplikativni del projekta, v katerem bo izdelan konkreten set ustavnih in institucionalnih smernic za delovanje EU v prihodnje. Izdelani bodo konkretni predlogi za reformo ustavnega, institucionalnega, ekonomskega, varnostno-obrambnega in etičnega ustroja EU. To bo, obenem, najbolj produktivna faza raziskave v smislu predvidenih raziskovalnih dosežkov. Ponovno bosta organizirana vsaj dva akademska foruma za predstavitev raziskave; še bolj pomembno pa je, da bo objavljenih več izvirnih znanstvenih člankov v vodilnih mednarodnih revijah, vsaj po eden na raziskovalca oz. na raziskovalno področje; predvideno je sodelovanje na akademskih konferencah, raziskovalni obiski po evropskih univerzah ter razširjanje ugotovitev v medijih. Organizirana bo tudi zaključna, to je tretja letna mednarodna konferenca. Vsebina tamkaj predstavljenih raziskav, vključno z raziskavami iz preteklih let, bo pripravljena za objavo v uredniški znanstveni monografiji, ki bo izšla v okviru ugledne mednarodne založbe ali pa kot posebna izdaja ene od vodilnih mednarodnih revij.


Poleg vsega navedenega bodo tekom celotnega izvajanja projekta njegovi rezultati in vsebine vključevani v učne načrte temeljnih predmetov na Fakulteti, prav tako pa bodo razpisane teme za magistrske in doktorske naloge v okviru vsebin raziskovalnega projekta. Načrtuje se, da bodo raziskovalci na projektu svoje raziskovalne ugotovitve delili z vladnimi službami, predstavništvi institucij EU v Sloveniji, domačimi in tujimi NVO ter v svojih medijskih nastopih. Prav tako bo vzpostavljena posebna spletna stran za razširjanje ugotovitev projekta v širši javnosti.

Celokupna implementacija projektnih ciljev bo zagotovljena z učinkovitim sistemom administrativne, knjižnične in računovodske podpore na fakulteti in univerzi. Administrativno pomoč bosta nudili Polona Batagelj in Maja Cigoj, pravni asistentki ter raziskovalki, ki bosta odgovorni za logistiko, organizacijo akademskih forumov, mednarodnih konferenc ter drugih dogodkov v povezavi z raziskavo. Znanstveno, konkretno bibliografsko in drugo raziskovalno podporo bo nudila vodja univerzitetne knjižnice, dr. Ines Vodopivec. Podporo pri finančnem upravljanju projekta pa bo raziskovalni skupini nudila fakultetna računovodska služba.